• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 เม.ย. 2564 อ่าน [127]

...

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลพื้นฐาน
     1. โครงสร้าง
     2. ข้อมูลผู้บริหาร
     3. อำนาจหน้าที่
     4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     5. ข้อมูลการติดต่อ
     6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     8. Q & A
     9. Social Network

แผนดำเนินงาน
     10.แผนดำเนินงานประจำปี
     11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน 
     13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     14. มาตรฐานการให้บริการ
     15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     17. E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
      20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุ
      21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
      22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
      24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริการทรัพยากรบุคคล
     27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
     36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     37. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
     42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
     44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
     45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
     46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
     47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
     48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์